Przejdź do treści

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na naszej
stronie oraz dla innych celów, o których mówi polityka prywatności.
§ 1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy wydawnictwojaskolka.pl, dostępny pod adresem internetowym
https://wydawnictwojaskolka.pl prowadzony jest przez firmę Magdalena Urlich Wydawnictwo Jaskółka
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6612090635, REGON 38929218
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z
Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2
Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot
nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – firma prowadząca działalność gospodarczą wymieniona w §1.1
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
https://wydawnictwojaskolka.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty
do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
produktów.
11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą.
12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ul. Żeromskiego 66, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@wydawnictwojaskolka.pl
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 69 1140 2004 0000 3502 8158 6093
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą listownie lub mailowo przy użyciu danych podanych w
niniejszym paragrafie.
§ 4

Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty,
niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies,
§ 5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na
Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
§ 6
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
(lub równoznaczny);
2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który
ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
3. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
wiadomości e-mail,
4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.
§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa do punktu odbioru lub kurier,
b. Przesyłka do paczkomatów,
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne Paynow (Dostępne formy płatności: BLIK, Płatność szybkim przelewem, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, GooglePay) 


§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 7 dni kalendarzowych, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zaksięgowania płatności za zamówienie na koncie bankowym Sprzedawcy. 
7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia
przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na
adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć
również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik
do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca
niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez
Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub
do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od
Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze
względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
§ 10
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w
oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie
adresy Sprzedawcy.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
niniejszego Regulaminu.
§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest
Sprzedawca.
2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie
Polityka Prywatności znajdującej się pod adresem: https://wydawnictwojaskolka.pl/polityka-prywatnosci
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają
na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń.